Vedtægter for Ulkebøl Kirkegård

A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

§ 1

Kirkegården ejes af Ulkebøl Kirke og bestyres af Ulkebøl menighedsråd.

§ 2

Kirkegårdens drift forestås af det af menighedsrådet nedsatte kirkegårdsudvalg.

Stk. 2. Tilsynet med driften påhviler kirkeværgen i overensstemmelse med reglerne i vedtægt for kirkeværgen.

Stk. 3. Kirkegårdens daglige drift varetages af den ved kirken ansatte kirke­gårdsleder under ansvar overfor menighedsrådet og i overensstemmelse med arbejdsbeskrivelse for kirke­gårdslederstillingen samt bestemmelserne i denne vedtægt.

Stk. 4. Klager vedrørende kirkegårdens drift rettes til menighedsrådet.

§ 3

Kirkegårdslederen fører kirkegårdens elektroniske protokol, som er en integreret del af et elektronisk kirkegårdssystem (Brandsoft). Forvaltningsmetoden er autoriseret af provsten.

Stk. 2. Kirkegårdskortet forefindes digitalt i EDB systemet og der kan til enhver tid udskrives et aktuelt kort. Sikkerhedskopiering af kirkegårdssystemet (Brandsoft) foretages automatisk hver nat på 2 uafhængige servere placeret på 2 forskellige lokaliteter.

Stk. 3. Mindst en gang årligt skal gravpladserne på kirkegården sammenholdes med kort og protokoller, og eventuelle uoverensstemmelser berigtiges. Protokoller og kort skal forevises ved syn over kirkegården.

B. Gravsteder

§ 4

Den bestående kirkelige tradition med kistens anbringelse i retningen øst-vest bevares så vidt muligt.

Erhvervelse og fornyelse

§ 5

Henvendelse om erhvervelse af brugsret til gravsteder – gravstedsret – og om nedsættelse af kister eller urner såvel i nye som i bestående gravsteder sker til kirkegårdslederen.

§ 6

I forbindelse med udlæggelse af gravsted til begravelse eller urnenedsættelse udfærdiger kirkegårdslederen et gravstedsbrev.

Stk. 2. Ved senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet foretages påtegning herom på gravstedsbrevet.

§ 7

Begæring om erhvervelse af gravstedsret skal imødekommes til begravelse af en person som:

1) har bopæl i sognet

2) er udensognsboende, men har en særlig tilknytning til sognet, idet særlig tilknytning foreligger, hvis den udensognsboende tidligere har haft bopæl i sognet, har nære pårørende, der bor i sognet eller har ægtefælle/registreret partner, forældre eller børn begravet på en kirkegård i sognet.

Stk. 2. Der kan tillige erhverves gravstedsret til begravelse af andre efter menighedsrådets nærmere bestemmelse.

Stk. 3. Når der udlægges gravplads til en gift person/registreret partner, skal der på begæring samtidig udlægges en gravplads til den efterlevende ægtefælle/registrerede partner umiddelbart ved siden af den anviste gravplads.

Dette gælder også i tilfælde, hvor der uden vederlag udlægges gravsted for en ubemidlet afdød. Ægtefællen/den registrerede partner bevarer retten hertil, uanset hvor han eller hun ved sin død har bopæl.

Stk. 4. Der skal altid være adgang for ubemidlede, som opfylder betingelserne i stk. 1, til at få en gravplads udlagt uden vederlag.

Stk. 5. Gravsteder kan udlægges med indtil fire gravpladser. Ønskes større gravsteder udlagt, kan dette alene ske med menighedsrådets godkendelse.

Stk. 6. Ønske om fornyelse af gravstedsretten efter brugsperiodens udløb skal imødekommes, med mindre en godkendt reguleringsplan for kirkegården er til hinder for det.

Stk. 7. Der kan indgås aftale om erhvervelse af gravsted for flere brugsperioder, dog aldrig længere end 50 år. Hvis en sådan aftale indgås, betales der et engangsbeløb for samtlige brugsperioder, ligesom der betales engangsbeløb for ren- og vedligeholdelse i alle brugsperioder ved ikrafttrædelsestidspunktet for aftalen.

Stk. 8. Det er muligt at reservere et gravsted. Dette betinges af at den, der reserverer gravstedet betaler for vedligehold af det reserverede gravsted i minimum 5 år, som forlænges til hele reservationsperioden, hvis denne overstiger 5 år.

Reserverationsperioden er i øvrigt vederlagsfri.

§ 8

Ved begravelse eller urnenedsættelse i et bestående gravsted skal gravstedsretten om nødvendigt forlænges for det tidsrum, hvormed fredningstiden efter den seneste begravelse eller urnenedsættelse overstiger den løbende brugsperiode.

§ 9

Den periode, for hvilken gravstedsretten er erhvervet eller fornyet, fremgår af aftalen om erhvervelse eller fornyelse.

§ 10

Gravstedsretten kan kun overdrages med menighedsrådets samtykke.

§ 11

Hvis gravstedsretten ønskes fornyet, må indehaveren af brugsretten rette henvendelse til Graveren herom i rimelig tid før den løbende brugsperiodes ophør.

Stk. 2. Sker sådan henvendelse ikke, sender Graveren indehaveren af brugsretten en påmindelse om fornyelsen. Påmindelsen sendes med afleveringsattest. Medfører dette ikke fremsættelse af ønske om fornyelse af grav­stedsretten, hjemfalder gravstedet, og hvad der findes derpå til kirkegården.

Stk. 3. Indehaveren af brugsretten kan dog inden 4 uger efter brugstidens udløb fjerne planter m.m. samt gravminder. I så fald skal eventuelle fundamenter samtidig fjernes, og gravstedet afleveres i planeret stand. Orientering herom skal gives i den foran omhandlede påmindelse.

Nedlæggelse og regulering

§ 12

Erhvervelse eller fornyelse af brugsretten til et gravsted for en periode, som overstiger fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse, kan ikke hindre kirkegårdens eventuelle nedlæggelse.

§ 13

Hel eller delvis nedlæggelse af gravsteder eller ændring af bestående gravstedsanlæg i øvrigt kan kun ske efter udløbet af fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse og kun som et led i en godkendt regulering af kirkegården.

Gravstedernes indhegning

§ 14

Indhegning af gravsteder må i overensstemmelse med den stedlige tradition kun ske med:

Afdeling A-B-C-D: Taks og buksbom

Afdeling E: Thuja, buksbom og neksøkantsten

Afdeling F: Thuja og buksbom

Afdeling U-V: Thuja og ølandsfliser

Stk. 2. Alle levende hække plantes, vedligeholdes og klippes ved menighedsrådets foranstaltning, og sådanne hække er kirkegårdens ejendom. Ved gravstedserhvervelse og -fornyelse skal der indbetales et beløb for klipning og vedligehold af hække og stenkanter. Prisen fremgår af den til enhver tid gældende takstoversigt fra Sønderborg Provsti.

Stk. 3. Gravstedsindhegninger af træ- eller jerngitterværk, murværk, stensætning eller lignende skal holdes sømmeligt ved lige på foranstaltning af ejeren af gravstedsretten. Gravgitre og lignende, som på grund af manglende vedligeholdelse virker skæmmende på kirkegården, kan efter menighedsrådets beslutning og med provstiudvalgets forudgående godkendelse forlanges fjernet.

Gravstedernes beplantning

§ 15

Hvis bestående beplantninger på gravstederne ved deres højde eller udbredelse skønnes at være til ulempe, kan menighedsrådet forlange dem beskåret eller fjernet.

Stk. 2. Træer må ikke uden provstiudvalgets forudgående godkendelse beskæres eller fjernes, uanset hvor på kirkegårdsarealet de står, og uanset af hvem plantningen er bekostet.

Stk. 3. Hvis gravstedet ønskes pålagt ral, kan dette højst ske på 2/3 af gravstedets areal.

Stk. 4. Der må ikke anvendes plastic eller lignende materialer som underlag for ralbelægning på gravsteder eller andre arealer.

Stk. 5. Bænke kan opstilles på gravstederne med menighedsrådets/kirkegårdslederens samtykke.

Gravminder og obligatorisk tilbehør

§ 16

Gravmindernes opstilling må indordnes den lokale tradition, hvis en sådan findes, f.eks. en ensartet vendt opstilling med gravmindernes forside mod øst.

Stk. 2. Menighedsrådet påser, at der ikke anbringes gravminder, som ved deres størrelse eller form vil virke skæmmende for kirken eller kirkegården, eller hvis indskrift og udstyr må anses for upassende. Er sådanne gravminder trods alt blevet anbragt, kan de, hvis de ikke er registrerede som bevaringsværdige, af provstiudvalget forlanges fjernet fra kirkegården. Provstiudvalgets afgørelse kan påklages til biskoppen.

Stk. 3. Fundament til gravminder skal udføres så forsvarligt, at der ikke kan opstå fare ved at gravsætte i et tilstødende gravsted.

Stk. 4. Menighedsrådet må ikke fjerne registrerede gravminder fra kirkegården. Ved registrerede gravminder forstås gravminder, der er registreret i henhold til bestemmelserne i lovbekendtgørelse nr. 77 af 2. februar 2009 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, kapitel 4. Menighedsrådet sørger for, at indehaverne af brugsretten, så vidt dette er muligt, gøres bekendt med registreringen.

Stk. 5. På menighedsrådets begæring har indehaverne af brugsretten pligt til at afhjælpe indtrufne beskadigelser på gravminder.

Stk. 6. Vedligeholdelse og istandsættelse af registrerede gravminder, der er hjemfaldet til kirkegården, påhviler menighedsrådet.

Stk. 7. Særlige bestemmelser vedr. gravsten i specielle afdelinger:

  1. Bestemmelser vedr. gravsten på urnegrave i afd. U og V:

Stenene skal ligge ned med en vinkel på indtil 40 grader eller plant.

Stenenes maksimale størrelse:

50 cm høj

60 cm bred

Stenenes form må variere.

  1. Bestemmelser vedr. gravsten på urnegrave i fælles plæner med sten:

Stenene skal ligge i plan med jordoverfladen.

Stenenes maksimale størrelse: 0,80 cm x 0,80 cm.

Stenenes inskriptioner må ikke være påsatte.

  1. Bestemmelser vedr. gravsten på kistegrave og urnegrave i fælles plæner med sten:

Stenene skal ligge i plan med jordoverfladen.

Stenenes maksimale bredde: 1,00 m.

Stenenes inskriptioner må ikke være påsatte.

Ved etablering af gravsted i plæne placeres der obligatorisk en vendbar vase foran stenen i plan med jordoverfladen.

Gravstedernes vedligeholdelse

§ 17

Indehaveren af brugsretten har pligt til at drage omsorg for gravstedets sømmelige vedligeholdelse. Den pågældende har ansvaret for, at bestemmelserne i nærværende vedtægt overholdes.

Stk. 2. Det påhviler den af menighedsrådet bemyndigede person at påse og afgøre, om gravstederne på kirkegården vedligeholdes sømmeligt og i overensstemmelse med vedtægtens bestemmelse.

Stk. 3. Hvis indehaveren af brugsretten forsømmer sin pligt med hensyn til vedligeholdelse, skal menighedsrådet tilbyde, at kirkegården overtager vedligeholdelsen mod betaling af den i nærværende vedtægt fastsatte takst.

Stk. 4. Hvis vedligeholdelsen ikke overlades til kirkegården, eller den fastsatte betaling herfor ikke erlægges, skal menighedsrådet ved brev, der sendes med afleveringsattest til indehaveren af brugsretten, pålægge denne at opfylde sine forpligtelser vedrørende gravstedet inden en frist på 4 uger.

Stk. 5. Hvis der ved fristens udløb fortsat ikke er draget omsorg for gravstedets vedligeholdelse, eller den fastsatte betaling herfor ikke er erlagt, kan menighedsrådet lade det sløjfe som anlagt gravsted og tilplante, tilså eller gruslægge, men gravpladserne i gravstedet må ikke på ny anvendes til begravelse før udløbet af den periode, for hvilken brugsretten er erhvervet.

Stk. 6 Retten til gravsted, som ikke vedligeholdes, bortfalder, når fredningstiden for den sidst begravede er udløbet, uanset om gravstedet er erhvervet for længere tidsrum.

§ 18

Kirkegården har intet ansvar for skader på gravminder, beplantning eller andet på gravstederne, forårsaget af naturbegivenheder, hærværk eller vold.

§ 19

Kirkegården renholder gravsteder mod betaling efter reglerne i kirkegårdens takstblad.

Stk. 2. Pligten til vedligeholdelse af et gravsted kan overdrages til kirkegården mod indbetaling til stifternes fælles betalingscenter (GiasCenter) en gang for alle af et beløb, som er fastsat i kirkegårdens takstblad, for vedligeholdelse i et tidsrum svarende til fredningstiden for gravstedet.

Stk. 3. Engangsbeløb for længere tid end en fredningsperiode fastsættes ved aftale.

Stk. 4. Det er ikke tilladt menighedsrådsmedlemmer, kirkeværgen, Graveren eller andre ved kirken eller kirkegården ansatte personer at medvirke ved gravsteders vedligeholdelse mod at oppebære eller forvalte renter og/eller hovedstol af en til dette formål i et pengeinstitut indsat kapital.

Særlige bestemmelser for kistegrave

§ 20

Fredningstiden – den tid, hvori en grav skal henligge urørt – er for kistegrave 25 år. Fredningstiden for børnegrave til børn under 5 år er 15 år.

§ 21

En gravplads for en voksen skal være 1,25 x 2,50 m. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 1 m jord over kistelåget.

Stk. 2. Kister med dødfødte eller spæde børn kan med menighedsrådets samtykke nedsættes i en allerede benyttet grav.

§ 22

Anvendes jern-, zink- eller egetræskister eller kister af andet særligt vanskeligt nedbrydeligt materiale, skal gravstedsretten være erhvervet eller fornyet for et tidsrum svarende til mindst det dobbelte af fredningstiden.

Stk. 2. Murede grave kan kun tillades indrettet med menighedsrådets/kirke­gårdsbestyrelsens samtykke og stiftsøvrighedens godkendelse af såvel planerne som vilkårene for indretningen.

§ 23

Flytning af gravsatte kister må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra biskoppen og efter indhentet erklæring fra sundhedsmyndighederne.

Særlige bestemmelser for urnegrave

§ 24


Fredningstiden - den tid, hvori en grav skal henligge urørt – er for urnegrave 10 år.

§ 25

Et urnegravsted skal være 1,0 x 1,0 m. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 0,5 m jord over urnen.

Stk. 2. Askeurner kan nedsættes i almindelige gravsteder, uanset om der tidligere er nedsat kister heri.

Stk. 3. Urner skal nedsættes således, at de forbliver urørte i hele fredningsperioden, også af senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet.

§ 26

Urner af plasticmateriale eller andet langsomt forgængeligt materiale kan kun jordfæstes med tilladelse fra menighedsrådet.

Stk.2. Anvendes en askeurne af materiale, som må antages ikke at gå til grunde i løbet af fredningstiden, skal den godkendes af menighedsrådet, der i sådanne tilfælde kan fastsætte en fredningstid, som er længere end den normale og en forhøjelse af taksten i forhold hertil.

§ 27

Flytning af gravsatte urner må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra menighedsrådet.

Øvrige bestemmelser

§ 28

Der er udarbejdet særlige vedtægter for den muslimske afdeling på kirkegården. Se tillæg til vedtægt.

§ 29

Begravelser på kirkegården kan normalt finde sted mandag til torsdag fra kl. 9.00 til 14.00 og fredag og lørdag fra 9.00 til 12.00.

Urnenedsættelser på kirkegården kan normalt finde sted mandag til torsdag fra kl. 09-14. fredag og lørdag fra kl. 9.00 til 12.00

C. Ordensbestemmelser

§ 30

  1. Kirkegården er altid åben.
  2. Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være orden og fred.
  3. Erhvervsmæssigt arbejde på kirkegården og dens gravsteder må kun udføres inden for normal arbejdstid.
  4. Intet arbejde må udføres på kirkegården og dens gravsteder på en sådan måde, at det kan være til gene for gudstjenesten eller andre kirkelige handlinger.
  5. Kirkegården tilhørende redskaber, som benyttes af gravstedsbrugere, skal efter endt brug straks sættes tilbage på deres plads.
  6. Kirkegårdens dige eller hegn og gravstedernes indhegning må ikke gennembrydes.
  7. Kirkegårdens låger skal holdes lukkede.
  8. Hunde skal føres i snor.
  9. Cykling på kirkegården er ikke tilladt.
  10. Kørsel med motorkøretøj på kirkegården må kun foregå i kirkens eller kirkegårdens ærinde eller med kirkegårdsudvalgets særskilte tilladelse. Se tillæg til vedtægt.
  11. Nummerpæle på gravstederne er kirkegårdens ejendom og må ikke flyttes eller fjernes.
  12. Ukrudt bekæmpende kemiske midler må ikke anvendes på kirkegården.
  13. Affald, som placeres i kirkegårdens affaldskasser, skal sorteres i overensstemmelse med de påsatte skilte på kasserne.

Stk. 2. Afbrydning af grene, beskadigelser af hegn og plantninger, fjernelse af blomster eller planter fra kirkegården eller andres gravsteder, beskadigelse af gravminder og lignende kan medføre erstatningsansvar og eventuelt tillige strafansvar.

Stk. 3. Kirkegårdslederen er forpligtet til at påtale enhver krænkelse af kirkegårdens orden og fred og til at indberette krænkelser af nærværende ordensbestemmelser til kirkegårdsudvalget.

Stk. 4. Plæner med plader: I vækstperioden (15. april til 15. november) skal udsmykningen ved gravmindet begrænse sig til buketter af hensyn til græsarealets vedligeholdelse. Før græsslåning vil alt, hvad der ligger på gravmindet, blive fjernet.

Uden for vækstperioden (15. november til 15. april), hvor der normalt ikke klippes græs, tillades placering af kranse, puder og afskårne blomster på mindepladen.

Fællesgraven: Udsmykning med kranse, puder o. l. samt blomster på græsarealet, vil ved græsslåning blive flyttet til chaussestensbelægningen foran granitkorset.

D. Takster

Kirkegårdstaksterne fastsættes af Sønderborg Provstiudvalg og reguleres hver år den 1. januar. Der forefindes altid et gældende takstblad på kirkekontoret. Taksterne kan også ses på kirkens hjemmeside www.ulkeboelkirke.dk

Ulkebøl Menighedsråd, den __12. februar 2021

Stine Ellesgård
Menighedsrådets formand

Godkendt af Sønderborg provstiudvalg, den ____26/1-2021___________

Tillæg til vedtægten:

Vedtægt for muslimsk afdeling

Regler for kørsel på kirkegården

Regulativ for kapel